Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN THANH NHẪN + CAO TUYẾT PHƯƠNG (Chín)

Không có con cái nào

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn 29 tháng 12 2018 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Mười Một năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 10 ngày ứng với ngày 18 tháng 12 năm 2019)

Thay đổi cuối 30 tháng 12 2018 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười Một năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 11 ngày ứng với ngày 19 tháng 12 năm 2019)18:17:27

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức